Резюме проектаЗелени сгради за общо зелено бъдеще - GREEN
Project No. CB006.1.11.038
Програма CCI 2014TC16I5CB006
Заглавие на проекта Зелени сгради за общо зелено бъдеще - GREEN
Приоритетна ос ​Околна среда​
Специфична цел 1.1. Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси в трансграничния район
Водещ партньор Център за развитие на Източен планов регион , Р Македония
Партньор Областна администрация Благоевград
Продължителност 24м
Общ бюджет (в евро) 408.680,66
Дейности по проекта
1. Управление на проекта

Дейността ще се реализира през целия период на изпълнение на проекта. Структурирана е в три под дейности, необходими за ефективно управление на проекта : административна координация , финансова координация и техническа координация . В рамките на дейността ще се извършват всички действия , свързани с изграждането на екипа на проекта , подготовка на проектна документация ( доклади, писма и т.н.) , изпълнение на планираните дейности , наблюдение и контрол и приключване на проекта .

2. Пресконференции за популяризиране на проекта

Целта на е да се популяризира проекта пред обществеността , като още в началото на изпълнението ще се проведат две пресконференции - една в Щип , а другата в Благоевград . С тези промоции по един много прост и ефективен начин , проектът ще бъде представен и в същото време , целите и очакваните резултати ще бъдат представени пред по-широка аудитория . На събитията ще бъдат поканени представители на медиите , представители на общини и институции , неправителствени организации и гражданския сектор Ще бъдат изготвени и разпространени сред журналисти и други участници рекламни материали. Чрез телевизионните репортажи на журналистите от пресконференциите по радио, телевизия и онлайн медии, проектът ще бъде представен пред широката общественост в трансграничния регион.

3. Укрепване на капацитета - промяна на климата

С цел увеличаване на капацитета на представителите на общинските и областни администрации, както и на представителите на институции и неправителствени организации за справяне с последиците от климатичните промени, ще се организира обучение на тема климатичните промени и мерки за намаляване на последиците от тях. Чрез обучението участниците ще подобрят знанията си и разбирането по отношение на изменението на климата, което ще допринесе за правилното определяне на местната и регионалната политика по този проблем и ще се създадат условия за създаване на проекти за смекчаване на последиците от изменението на климата.

4. Кампания за повишаване на информираността

Повишаване на информираността по отношение на последиците от изменението на климата и мерките, които могат да бъдат взети за адаптация е целта на тази дейност. Кампанията ще бъде организирана като инструмент за повишаване на осведомеността относно изменението на климата, устойчивото използване на енергия и изграждане на "зелена" инфраструктура. Кампанията ще се състои от две групи дейности: 1. Изготвяне и разпространение на образователни материали, включително производството и излъчването на видео и аудио спот 2. Специална мобилна лаборатория и мобилен офис, с използване на електрическа енергия, произведена от слънцето ще участват в кампанията. Мерките за смекчаване на изменението на климата, които могат да се прилагат на местно или регионално ниво ще бъдат разработени и представени в подробности. В рамките на кампанията ще бъдат създадени уеб сайт и Facebook страница, като на уеб сайта ще бъдат показани реалните икономии по отношение на енергията, финансови ресурси и намаляване на емисиите, които са постигнати с изпълнението на строителните работи по проекта.

5. Укрепване на капацитета - " Зелена инфраструктура"

В рамките на тази дейност ще се проведе обучение за зелена инфраструктура . В Обучението ще участват представители на общините , които са част от региона на Източна планиране и общините на област Благоевград . Целта на обучението е да се повишат знанията на участниците по отношение на зелената инфраструктура . Участниците ще научат за значението на създаването на зелена инфраструктура, с цел смекчаване на изменението на климата . Ще се създадат условия за по-широко използване на зелена инфраструктура и насърчаване на екологичен транспорт . Ще се подомогнат участниците в процеса на определяне на политиките, свързани с околната среда. Ще бъдат представени Зелена инфраструктура на ЕС , обща информация за изграждането й и примери от няколко страни

6. Строителни и монтажни работи на територията на община Кочани
Строително - монтажните работи на територията на община Кочани включват реконструкция на сградата на Община Кочани, с цел подобряване на енергийната ефективност на сградата. Ще се изпълнят работи за реконструкция на фасадата , подмяна на покрива , смяна на прозорците иизграждане на подходяща инфраструктура за достъп и движение на хора с увреждания (асансьор и тоалетна) . Също така ще се изгради и " зелен покрив " на старата общинска сграда. С реконструкцията на сградата класа на енергийна ефективност на обекта ще се увеличи, като от клас D ще стане клас B.

7. Строително-монтажни работи в административната сграда на Областна администрация Благоевград.

Строителните работи в Благоевград включват реновация на фасади на сградата на Областна администрация на област Благоевград – ниско тяло, с цел подобряване на енергийната ефективност на сградата. Ще се извърши обновяване на фасадите на приземния , първи и втори етаж от ниското тяло, вход и първи етаж от високото тяло и топлоизолация на покрива. Също така ще бъде изградено декоративно фасадно LED осветление. Санирането на сградата ще увеличи класа на енергийна ефективност на обекта от клас D ще стане клас C.

8. Тематични семинари и кампании

С цел да се насърчат младите хора да предприемат мерки за опазване на околната среда в домовете си , като например спестяване на енергия и вода , да използват по-малко пластмаса, управление на отпадъците в околната среда, рециклиране и т.н., ще се проведе поредица от два тематични семинара , които ще бъдат комбинирани с кампания за повишаване на осведомеността . Кампанията ще се реализира чрез поддържане на 3 еднодневни събития в 3 общини от Източен регион на планиране ( Щип , Кочани и Берово ) в Македония , както и провеждане на два семинара в област Благоевград . Тази дейност е за младите хора на възраст между 10 и 17 години . В края на семинарите младите хора ще имат възможност да правят разлика между основните концепции на изменението на климата и ще бъдат запознати с факторите , които причиняват климатичните промени (естествени и човешки) .

9. Регионална енергийна стратегия

В рамките на тази дейност ще осигури Регионална енергийна стратегия 2020 г., която ще служи като обща стратегическа рамка на регионално ниво . Документът е основен инструмент за прилагане на мерки за енергийна ефективност и производство на енергия от възобновяеми енергийни източници в района на Благоевград. Стратегията ще бъде разработена с участието на всички заинтересовани страни и в рамките на процеса на подготовка ще проведат две работни срещи, на които ще присъстват всички заинтересовани страни . След разработването на стратегията ще проведе събитие за популяризиране й за по-широката общественост .

10. Финал на проекта - популяризиране на резултатите от проекта.

Постигнати резултати по проекта ще бъдат представени на две финални пресконференции , които ще се проведат в Щип и Благоевград. С тези пресконференции постигнатите резултати по проекта ще бъдат популяризирани пред по-широка аудитория . На събитията ще бъдат поканени представители на медиите , представители на общините и институции , неправителствени организации и гражданския сектор . Ще бъдат изготвени и разпространени до журналисти и други участници , които ще представят постигнатите резултати по проекта информационни материали . С докладите излъчването на журналисти от пресконференции по радиото, телевизията ионлайн медии , широката общественост в трансграничния регион ще бъдат представени резултатите от проекта.

Резултати по проекта

1. Реконструитирана административна сграда на община Кочани – подобряване на енергийна ефективност
2. Реконструирана част от административната сграда на Областна администрация Благоевград област - подобряване на енергийната ефективност ;
3. Построен „Зелен покрив“ на сградата на община Кочани;
4. Намаляване на разходите на енергия в реконструираните сгради;
5. Условия за достъп и движение на хора с увреждания в сградата на община Кочани;
6. Повишаване на информираността на за измененията в климата и мерките за намаляване на последиците от изменението на климата;
7. Обучаване на 40 души за изменението на климата, мерки за намаляване на последиците, „зелена“ инфраструктура и „зелен“ транспорт
8. Дизайн, предпечат и печат на брошури, листовки, флаери, рекламни и образователни материали
9. 360 млади хора (10-17 години) ще бъдат с подобрени знания и осведоменост за промените в климата;

Целеви групи

Млади хора на възраст от 10 до 17 години (360), които чрез участие в семинари и еднодневни събития и в рамките на кампанията ще подобрят познанията си за промените в климата.

Представители на общините и областните правителства, представители на неправителствени организации и частния сектор (80), които ще вземат участие в обученията, които ще се проведат в рамките на проекта и които ще усвоят знания за промените в климата , зелена инфраструктура и екологичен транспорт .