Зелени сгради за общо зелено бъдеще

 
Специфична цел
Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси в трансграничния район
 
Зелени сгради за общо зелено бъдеще - GREEN
Project No. CB006.1.11.038
Програма CCI 2014TC16I5CB006
Заглавие на проекта Зелени сгради за общо зелено бъдеще - GREEN
Приоритетна ос ​Околна среда​
Специфична цел 1.1. Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси в трансграничния район
Водещ партньо Център за развитие на Източен планов регион , Р Македония
Партньо Областна администрация Благоевград
 
 
 

ИНТЕРРЕГ-ИПП...

Новата ИНТЕРРЕГ-ИПП трансгранична програма България - Македония е приета на 5 август 2015 г. от Европейската комисия с решение № C (2015) 5653 и се съсредоточи върху мерките, насочени към смекчаване на последиците от изменението на климата, както и в решаването на въпроси свързани с опазването на природата и биологичното разнообразие, устойчиво използване на природните ресурси, опазване на околната среда и управление на риска на трансгранично ниво.

Партньор

TOGETHER IS MUCH BETTER

Водещ партньор